Zarejestruj się
Moje konto
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszych nowych produktach, usługach oraz rabatach zapisz się na newsletter.

[ Dodaj ] [ Usuń ]
   
Regulamin 
   
 


Ogólne warunki zamawiania usług w Drukarni Projekt

1. Postanowienia ogólne. Poniższe warunki regulują stosunki cywilno – prawne pomiędzy Stronami, zwanymi dalej Zamawiającymi (Klient) i Wykonawcą (Drukarnia Projekt s.c. Tomasz Pawlak, Artur Pawlak) powstałe w wyniku zawarcia umowy lub złożenia zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez zamówienie na piśmie, faksem, e-mailem, telefonicznie lub złożenie zamówienia bezpośrednio wsiedzibie Wykonawcy na druku zamówienia. Zamówienie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę na druku „Potwierdzenie zamówienia”. Potwierdzenie zamówienia podpisane przez Zamawiającego należy odesłać niezwłocznie do Wykonawcy. W przypadku opóźnienia z odesłaniem potwierdzenia, termin wykonania usługi może zostać przedłużony.

2.  Terminy wykonania usługi. Wszelkie terminy ustalane pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dotyczą dostarczenia kompletu materiałów do wykonania usługi w momencie zamówienia. Każde opóźnienie dostarczenia materiałów, zbyt powolna akceptacja projektów czy korekta przez Zamawiającego może skutkować przesunięciem terminu wykonania usługi. Termin wykonania usługi przez Zamawiającego może ulec zmianie w przypadku braku surowców niezależnego od Wykonawcy.

3. Terminy płatności. Dla każdego nowego klienta pierwsze trzy zlecenia są bezwzględnie rozliczane w formie zaliczki około 20-40% przed rozpoczęciem produkcji i zapłaty gotówkowej przy odbiorze towaru. Płatność w formie przelewumoże nastąpić po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentów firmowych (Nip, Regon,KRS lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej) przy stałej współpracy. Towar do momentu całkowitej zapłaty jest własnością Drukarni Projekt.

4. Rezygnacje i wypowiedzenia umowy. Rezygnacje i wypowiedzenia mogą zostać złożone wyłącznie na piśmie. Wszelkie rezygnacje z usług pilnych (terminwykonania do 14 dni) wiążą się z pokryciem 10-100 % kwoty zamówienia wzależności od zaawansowania włożonej pracy przez Wykonawcę (Art. 306 i 471K.C.). Wykonawca oszacuje poniesione straty i na tej podstawie Zamawiającyzobowiązuje się do zapłaty kary umownej. Rezygnacje z usług z terminemwykonania przekraczającym 14 dni nie rodzi żadnych skutków prawnych, pod warunkiemzłożenia rezygnacji w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia lub podpisania umowy. Złożenie rezygnacji po tym terminie wiąże się z pokryciem 10-100 % kwoty zamówienia w zależności od zaawansowania włożonejpracy przez Wykonawcę (Art. 306 i 471 K.C.). Wykonawca oszacuje poniesione straty i na tej podstawie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej.

5. Prawa autorskie. Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do publikacji materiałów dostarczonych do Wykonawcy, niezależnie od formy, dotyczy to znaków graficznych, zdjęć, tekstów, plików elektronicznych itp. Za treści umieszczone przez Zamawiającego w materiałach informacyjno - reklamowych Wykonawca nie odpowiada.

6. Dostawy. Jeżeli dostawa następuje poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską, wymagamy aby dostawa została sprawdzona przez odbiorcę w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia braku, uszkodzenia lub jakiegokolwiek naruszenia zawartości paczki jedyną podstawą do uznania reklamacji jest sporządzenie protokołu szkody. W protokole oprócz wykazu braków lub uszkodzeń produktów winny znaleźć się adnotacje odnośnie uszkodzenia kartonu, zerwania taśm, itp. Protokół szkody musi być koniecznie podpisany przez kuriera, jak i odbiorcę towaru. Jedynie protokół podpisany czytelnie przez obie strony wraz z datą, godziną jest podstawą do reklamacji. Sporządzony protokół należy wysłać faxem 62 747 14 09 w. 30. Odmowa sprawdzenia dostawy w obecności kuriera wiąże się z ryzykiem, że reklamacja nie zostanie uznana. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszty zwrotu oraz kolejnych przesyłek ponosi Zamawiający.

7.   Zakres odpowiedzialności. Za błędy związane z dostarczeniem nieprawidłowych materiałów przez Zleceniodawcę w formie pliku elektronicznego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Może to dotyczyć: brak krojów czcionek w pliku,niekompletne czcionki, za duża ilość węzłów w krzywej, brak elementów pracy,obcięte obszary stron, zdjęcia w palecie barw RGB zamiast w CMYK, źle dobrane kolory na niekalibrowanych monitorach, źle zdefiniowane overprinty, nadlewki, itp., błędy techniczne związane z drukiem, błędy ortograficzne, stylistyczne, itp. Drukarnia Projekt nie dokonuje korekty (treści) w gotowych materiałach przesłanych przez Zamawiającego. Jeśli wymagana jest dokładna zgodność kolorystyczna, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć przy zamówieniu lub zlecić Drukarni Projekt   wykonanie wydruku próbnego stanowiącego wzorzec (Proof, Cromalin itp.), niezgodności kolorystyczne przy dostarczeniu odbitki próbnej po drukunie będą rozpatrywane.

8. Postępowanie z własnością klienta. Wszelkie materiały elektroniczne otrzymane od Zamawiającego są usuwane w ciągu 30 dni od daty wykonania zlecenia. Na życzenie Zamawiającego Drukarnia Projekt może archiwizować pracę klienta na indywidualnych warunkach.   Za wszelkie nośniki i materiałynie odebrane wraz z zamówieniem Drukarnia Projekt nie ponosi odpowiedzialności.

9. W przypadku błędu w opisie towaru lub ceny spowodowanego awarią systemową lub innym czynnikiem np. błędu spowodowanego przez wprowadzenie błędnej ceny Drukarnia Projekt zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji.

10. Klauzula siły wyższej.Wykonawca nie odpowiada za szkodę Zamawiającego, powstałą na skutek siły wyższej, zaktórych powstanie Wykonawca winy nie ponosi. Do zdarzeń tych należą m.in.wojna, kataklizm, klęski żywiołowe, strajki i związane z tym nieprzewidziane trudności komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.

11. Reklamacje. Każda reklamacja usługi winna być zgłoszona przez Zamawiającego na piśmie w ciągu 7 dni od dnia odbioru zlecenia. Wykonawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po zgłoszeniu. Wykonawca nie odpowiada zaszkody poniesione przez Zamawiającego łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa będących następstwem źle wykonanej usługi.   W przypadku uzasadnionej reklamacji firma zobowiązuje się do poprawy usługi, w przypadku braku możliwości poprawienia zobowiązuje się zmniejszenia kwoty należności za wykonaną usługę. Maksymalna wartość reklamacji nie może przekraczać kwoty faktury wystawionej za tę za usługę. Wykonawca ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jeśli nie zostanie zwrócone 100% zrealizowanego nakładu.

12. Z uwagi na zbyt późne wejście w życie ustawy, określającej dzień „6 stycznia” jako dzień wolny od pracy, w kalendarzach na rok 2011 mogą nie być ujęte te zmiany (ten dzień może zostać wydrukowany na czarno).

13. Serwis www. Zamawiający rejestrując się w panelu obsługi klienta na stronie internetowej zgadza się na powyższe „warunki zamawiania usług”.

14. Sprawy sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Kupujacego.

 

 
  

 |  Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  Bestseller  |  O firmie  |  Regulamin  |   |  Pomoc  | 
oprogramowanie
sklepy internetowe
Sklepy internetowe